ul. Oleska 48, pok. 272, Tel: 77 4527271, 4527282

Tematyka badań

  • Termodynamiczne aspekty zjawisk transportu substancji przez błony.
  • Komputerowe symulacje oddziaływań międzycząsteczkowych w błonach lipidowych.
  • Badanie właściwości magnetycznych, odporności korozyjnej i technologii materiałów na magnesy trwałe, właściwości fizycznych stopów amorficznych, wpływu struktury domenowej i przemian fazowych na właściwości magnetyczne ferromagnetycznych stopów i związków międzymetalicznych.
  • Badanie kinetyki i struktury elektrycznej centrów paramagnetycznych w monokryształach jonów z grupy żelazowców, w halogenkach metali alkalicznych i wolnych rodników w kryształach organicznych.
  • Badanie właściwości fizycznych błon modelowych i błon modyfikowanych substancjami aktywnymi biologicznie.